Category Archives: Scheduling

Desktop Client Calendar and Contacts Integration

Các cuộc họp và hội thảo trên web có trong lịch của người dùng có thể được phản ánh trên máy khách zoom bằng nút tham gia và thông tin máy chủ. Cung cấp một cách dễ dàng để tham gia cuộc họp. Nếu không phát hiện được liên kết tham gia cuộc họp, cuộc […]

Cách tham gia cuộc họp trước máy chủ

Tham gia trước khi chủ nhà cho phép người tham dự tham gia cuộc họp trước khi chủ nhà tham gia hoặc khi chủ nhà không thể tham dự cuộc họp. Nếu bạn chọn tham gia trước máy chủ, thì những người tham gia có thể tham gia cuộc họp trước khi chủ nhà tham gia […]