Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Poly Studio USB

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Điện thoại hội nghị Polycom SoundStation2

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 720P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 1080P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence 1080p Group 310

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 Acoustic – 720p

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Debut – 1080p