Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84 v2

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink MeetingEye 800

Phòng họp lớn (>16 người )

Điện thoại hội nghị Yealink CP965

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC84 USB PTZ

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink VCC22 Camera hội nghị truyền hình

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink MVC840

Phòng họp lớn (>16 người )

Giải pháp hội nghị Yealink MVC940

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink VCM34 Video Conferencing Microphone Array

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC800-VCM-CTP

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC900 II

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC830 Zoom Rooms Kit

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC800 Zoom Rooms Kit