Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink VC200-E

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC20

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink VCM34 Video Conferencing Microphone Array

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC500-Phone

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC500-VCM-CTP

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Bộ thiết bị hội nghị Yealink MVC400

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink UVC30 Content Camera Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink ZVC300 Zoom Rooms Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink ZVC400 Zoom Rooms KIT

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Speakerphone Yealink CP700 with BT50

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC40