Hệ thống hội nghị Grandstream IPVideoTalk

IPVideoTalk là nền tảng hội nghị video, âm thanh và web của Grandstream. Nền tảng mạnh mẽ này cung cấp các kế hoạch họp dựa trên web. Bao gồm một gói miễn phí hỗ trợ các cuộc họp 3 người, cho máy tính và thiết bị di động. IPVideoTalk cũng có các gói dịch vụ dựa trên phòng dành cho người dùng của hệ thống hội nghị truyền hình GVC của Grandstream.