Tag Archives: Cài đặt đăng ký máy khách VDI

Cài đặt đăng ký máy khách VDI

Khóa sổ đăng ký có thể được sử dụng để khắc phục sự cố. Hoặc tùy chỉnh hiệu năng với thiết lập VDI của bạn. Khi bạn đã chỉnh sửa khóa đăng ký. Hãy khởi động lại máy khách zoom để thay đổi có hiệu lực. Không nên sử dụng các khóa đăng ký cho […]