Tag Archives: khắc phục lỗi Please Wait for the Host to Start this Meeting

Thông báo vui lòng đợi Host bắt đầu cuộc họp/ Hội thải trên web

Nếu bạn cố gắng tham gia một cuộc họp trước khi chủ nhà bắt đầu cuộc họp. Và tham gia trước khi máy chủ không được bật, bạn có thể nhận được một tin nhắn để chờ chủ nhà bắt đầu cuộc họp / hội thảo trên web. Hoặc một thông báo liệt kê ngày […]