Tag: tạo mẫu cuộc họp cá nhân trên Zoom

Cách tạo mẫu cuộc họp cá nhân trên Zoom
Hỗ trợ

Cách tạo mẫu cuộc họp cá nhân trên Zoom

Khi bạn lên lịch một cuộc họp, bạn có thể lưu cài đặt của nó để bạn có thể sử dụng nó làm mẫu cuộc họp cá nhân trên Zoom để lên lịch các cuộc họp trong tương lai. Mẫu bao gồm các cài đặt như bật tham gia trước

Đọc tiếp »