Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit