Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera Polycom EagleEye IV-12x