Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 360 Adapter