Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink VCM34 Video Conferencing Microphone Array