Danh mục: Getting Started

Hướng dẫn bắt đầu với H.323/SIP Room Connector

Đầu nối phòng H.323 / SIP là một cổng cho các thiết bị H.323 và SIP. Thiết bị H.323 hoặc SIP có thể thực hiện cuộc gọi video đến Trình kết nối phòng. Để tham gia cuộc họp trên zoom cloud. Trình kết nối phòng cũng có thể gọi ra thiết bị H.323 hoặc SIP […]

H.323/SIP Room Connector Call-out

Tính năng gọi ra của Trình kết nối phòng H.323 / SIP cho phép bạn quay ra hệ thống phòng H.323 hoặc SIP từ Zoom Client. Bằng địa chỉ IP công cộng hoặc SIP URI được gán cho thiết bị. Điều kiện tham gia Ít nhất một thuê bao cổng kết nối phòng được yêu […]