Danh mục: Troubleshooting Tips

Mã hóa Tin nhắn cần thiết khi tham gia cuộc họp

Zoom cung cấp cài đặt Yêu cầu mã hóa cho Điểm cuối của bên thứ 3 (H323 / SIP). Có thể được đặt bởi máy chủ của cuộc họp. Hoặc ở cấp tài khoản cho tất cả các thành viên. Nếu cài đặt này được chọn, các thiết bị H.323 / SIP sẽ được yêu […]

Thiết lập Trình quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco (CUCM) bằng Zoom

Cấu hình SIP và trung kế trong Trình quản lý truyền thông hợp nhất của Cisco (CUCM hoặc CallManager). Được khuyến nghị cho các thiết bị H.323 hoặc SIP. Kết nối với các cuộc họp Zoom thông qua CUCM. Cấu hình này cho phép luồng nội dung kép và tối ưu hóa chất lượng cuộc […]