Cách đánh dấu tin nhắn trò chuyện là chưa đọc trên phần mềm Zoom meeting

Bạn có thể đánh dấu một tin nhắn là Chưa đọc, ngay cả khi bạn đã đọc tin nhắn. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn quay lại một tin nhắn quan trọng. Vì nó sẽ giữ phiên trò chuyện ở đầu danh sách các cuộc trò chuyện của bạn. Và cho biết rằng bạn có các cuộc trò chuyện chưa đọc.

Điều kiện

Zoom Client cho Windows hoặc Mac, phiên bản 4.1.8826.0925 trở lên

Hướng dẫn

1. Mở một cuộc trò chuyện. Mọi tin nhắn chưa đọc sẽ tự động được đánh dấu là Đã đọc và chỉ báo của các tin nhắn chưa đọc sẽ không còn hiển thị nữa.

2. Di chuột qua một tin nhắn trong cuộc trò chuyện này, nhấp vào và chọn Mark as unread.

Trạng thái của tin nhắn này sẽ hiển thị dưới dạng Chưa đọc và chỉ báo tin nhắn chưa đọc hiển thị giá trị là 1.

3. Sau khi hoàn thành với thông báo này, bạn có thể di chuột qua trò chuyện, nhấp vào mũi tên một lần nữa và chọn Mark as read.

Đánh giá