Chia sẻ bản ghi cục bộ

Ghi cục bộ lưu các tập tin ghi âm của bạn trên máy tính của bạn. Không thể tải lên bản ghi cục bộ lên đám mây Zoom. Để lưu trữ video trên đám mây của Zoom, bạn phải sử dụng ghi âm trên đám mây .

Tuy nhiên, bạn có thể chia sẻ bản ghi cục bộ của mình với người khác bằng cách tải nó lên bộ nhớ đám mây của bên thứ ba, quản lý nội dung / học tập hoặc dịch vụ truyền phát video như Google Drive, YouTube hoặc Vimeo.

Điều kiện:

Zoom desktop client phiên bản 3.5 trở lên

Hướng dẫn

Để xác định vị trí các tệp ghi trên máy tính của bạn:

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Bấm vào Meetings.

3. Nhấp vào tab Recorded.

4. Chọn cuộc họp bạn muốn xem bản ghi và bấm Mở . Điều này sẽ mở thư mục lưu trữ các tập tin ghi âm của bạn . Tệp MP4 là tệp video.

Lưu ý : Nếu bạn chỉ thấy nút Mở, cuộc họp chứa bản ghi trên đám mây .

Truy cập dịch vụ lưu trữ đám mây hoặc truyền phát video như Dropbox , Box , Google Drive ,  YouTube hoặc  Vimeo  và tải lên tệp MP4.

Đánh giá