Hướng dẫn cài đặt phần mềm zoom trên Linux

Các bạn đang bối rối trong việc cài đặt phần mềm zoom trên máy tính. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn cài đặt Zoom trên các bản phân phối Linux. Như Debian, Ubuntu, Linux Mint và Arch.

Debian, Ubuntu hoặc Linux Mint

Lưu ý : Các bước này cũng áp dụng cho hầu hết các bản phát hành dựa trên Ubuntu khác như Kubfox và Sơ cấp.

Sử dụng trình cài đặt đồ họa

Phương pháp này được khuyến nghị cho những người mới sử dụng Linux hoặc thích trình cài đặt đồ họa.

1. Mở terminal, gõ lệnh sau và nhấn Enter để cài đặt GDebi.

sudo apt install gdebi

Lưu ý :

  • GDebi thường được cài đặt theo mặc định trên hầu hết các bản phát hành dựa trên Ubuntu.
  • Nếu bạn đang sử dụng Debian và gặp lỗi cho biết bạn “không có trong tệp sudoers”, hãy chạy các lệnh sau để cài đặt sudo, sau đó thử cài đặt lại GDebi.

su apt install sudo

2. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

3. Tải xuống tệp trình cài đặt DEB từ Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

4. Bấm đúp vào tệp trình cài đặt để mở tệp bằng GDebi.

5. Nhấp vào Cài đặt .

6. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

Sử dụng thiết bị đầu cuối

1. Tải xuống tệp trình cài đặt DEB từ Trung tâm tải xuống của chúng tôi

2. Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

3. Nhấp chuột phải vào trình quản lý tệp và nhấp vào Terminal  hoặc Open in Terminal để mở terminal ở vị trí hiện tại.

4. Nhập lệnh sau và nhấn Enter  để chạy nó

sudo apt install zoom_amd64.deb

Lưu ý :

  • Hãy chắc chắn rằng bạn nhập tên tệp DEB chính xác. Trong hầu hết các trường hợp, tên tệp sẽ là zoom_amd64.deb , nhưng sẽ khác nếu bạn sử dụng hệ thống 32 bit hoặc tệp DEB cho phiên bản cũ hơn của Debian hoặc Ubuntu.
  • Nếu bạn đang sử dụng Debian và gặp lỗi cho biết bạn “không có trong tệp sudoers”, hãy chạy các lệnh sau, sau đó thử cài đặt lại.

su
apt install sudo

5. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

Dependencies

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các Dependencies sau.

libglib2.0-0

libgstreamer-plugins-base0.10-0

libxcb-shape0

libxcb-shm0

libxcb-xfixes0

libxcb-randr0

libxcb-image0

libfontconfig1

libgl1-mesa-glx

libxi6 libsm6

libxrender1

libpulse0

libxcomposite1

libxslt1.1

libsqlite3-0

libxcb-keysyms1

libxcb-xtest0

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối.

sudo apt remove zoom

openSUSE

Sử dụng trình cài đặt đồ họa

Phương pháp này được khuyến nghị cho những người mới sử dụng Linux hoặc thích trình cài đặt đồ họa.

1. Tải xuống tệp cài đặt RPM tại Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

2. Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

3. Nhấp chuột phải vào tệp trình cài đặt RPM, chọn Open With và bấm  Install/Remove Software

opensuse install remove software 1 Hướng dẫn cài đặt phần mềm zoom trên Linux năm 2024

4. Nhập mật khẩu quản trị của bạn khi được nhắc.

5. Nhấp vào Chấp nhận để cài đặt Thu phóng và các phụ thuộc cần thiết.

Sử dụng thiết bị đầu cuối

Tải xuống tệp cài đặt RPM tại Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

Nhấp chuột phải vào trình quản lý tệp, điều hướng đến Actions và nhấp vào Open Terminal Here  để mở thiết bị đầu cuối ở vị trí hiện tại.

4. Chạy lệnh sau để cài đặt Zoom

sudo zypper install zoom_openSUSE_x86_64.rpm

5. Lưu ý : Đảm bảo bạn nhập tên tệp RPM chính xác. Nếu bạn cài đặt trên hệ thống 32 bit, tên tệp là zoom_openSUSE_i686.rpm

6. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

Dependencies

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các Dependenciessau.

32-bi

ldlinux.so.2

libc.so.6

libX11.so.6

libXfixes.so.3

libglib2.0.so.0

libGL.so.1

libsqlite3.so.0

libXrender.so.1

libXcomposite.so.1

libQt3Support.so.4

libxslt.so.1

libgstvideo0.10.so.0

libasound.so.2

libpulse.so.0

libgthread2.0.so.0

libxcbshape.so.0

libxcbshm.so.0

libxcbrandr.so.0

libxcbimage.so.0

libxcbxtest.so.0

libxcbkeysyms.so.1

libudev.so.1

libgobject2_0032bit

libgstapp0_10032bit

libgstinterfaces0_10032bit

libXi632bit

libSM632bit

libdbus1332bit

libasound232bit

64-bit

ldlinuxx8664.so.2()(64bit) l

ibc.so.6()(64bit)

libX11.so.6()(64bit)

libXfixes.so.3()(64bit)

libglib2.0.so.0()(64bit)

libGL.so.1()(64bit)

libsqlite3.so.0()(64bit)

libXrender.so.1()(64bit)

libXcomposite.so.1()(64bit)

libQt3Support.so.4()(64bit)

libxslt.so.1()(64bit)

libgstvideo0.10.so.0()(64bit)

libasound.so.2()(64bit)

libpulse.so.0()(64bit)

libgthread2.0.so.0()(64bit)

libxcbshape.so.0()(64bit)

libxcbshm.so.0()(64bit)

libxcbrandr.so.0()(64bit)

libxcbimage.so.0()(64bit)

libxcbxtest.so.0()(64bit)

libxcbkeysyms.so.1()(64bit)

libudev.so.1

libgobject2_00

libgstapp0_100

libgstinterfaces0_100

libXi6

libSM6

libdbus13

libasound2

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối.

sudo zypper remove zoom

Oracle Linux, CentOS, RedHat hoặc Fedora

Sử dụng trình cài đặt đồ họa (chỉ Fedora)

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Fedora Gnome, bạn có thể cài đặt Thu phóng bằng cách sử dụng trung tâm ứng dụng Gnome.

1. Tải xuống tệp cài đặt RPM tại Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

2. Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

3. Nhấp đúp vào tệp trình cài đặt RPM để mở tệp trong trung tâm ứng dụng Gnome.

4. Nhấp vào Cài đặt .

5. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

Sử dụng thiết bị đầu cuối

1. Tải xuống tệp cài đặt RPM tại Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

2. Nhập lệnh sau và nhấn Enter  để chạy nó.

sudo yum localinstall zoom_x86_64.rpm

1. Lưu ý : Đảm bảo bạn nhập tên tệp RPM chính xác. Nếu bạn cài đặt trên hệ thống 32 bit, tên tệp là  zoom_i686.rpm .

2. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc.

Dependencies

Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt các Dependencies sau.

32-bit

ldlinux.so.2
libc.so.6

libX11.so.6

libXfixes.so.3

libglib2.0.so.0

libGL.so.1

libsqlite3.so.0

libXrender.so.1

libXcomposite.so.1

libQt3Support.so.4

libxslt.so.1

libgstvideo0.10.so.0

libasound.so.2

libpulse.so.0

libgthread2.0.so.0

libxcbshape.so.0

libxcbshm.so.0

libxcbrandr.so.0

libxcbimage.so.0

libxcbxtest.so.0

libxcbkeysyms.so.1 mesadridrivers(x8632)

64-bit

ldlinuxx8664.so.2()(64bit)

libc.so.6()(64bit)

libX11.so.6()(64bit)

libXfixes.so.3()(64bit)

libglib2.0.so.0()(64bit)

libGL.so.1()(64bit)

libsqlite3.so.0()(64bit)

libXrender.so.1()(64bit)

libXcomposite.so.1()(64bit)

libQt3Support.so.4()(64bit)

libxslt.so.1()(64bit)

libgstvideo0.10.so.0()(64bit)

libasound.so.2()(64bit)

libpulse.so.0()(64bit)

libgthread2.0.so.0()(64bit)

libxcbshape.so.0()(64bit)

libxcbshm.so.0()(64bit)

libxcbrandr.so.0()(64bit)

libxcbimage.so.0()(64bit)

libxcbxtest.so.0()(64bit)

libxcbkeysyms.so.1()(64bit) mesadridrivers

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối.

sudo yum remove zoom

Arch hoặc Manjaro

Sử dụng trình cài đặt đồ họa 

Thực hiện theo các bước sau nếu bạn có trình quản lý gói đồ họa Pamac. Hầu hết các bản phân phối dựa trên Arch đều được cài đặt theo mặc định (ví dụ: Manjaro).

1. Tải xuống tệp trình cài đặt TAR.XZ từ Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

2. Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

3. Nhấp đúp vào tệp trình cài đặt TAR.XZ để mở tệp trong Pamac. Pamac sẽ hiển thị các phụ thuộc cần thiết sẽ được cài đặt với Zoom.

4. Nhấp vào Áp dụng .

5. Nhập mật khẩu quản trị viên khi được nhắc.

Lưu ý : Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt các phụ thuộc cần thiết, hãy sử dụng trình quản lý gói để cập nhật hệ thống.

Sử dụng thiết bị đầu cuối

1. Tải xuống tệp trình cài đặt TAR.XZ từ Trung tâm tải xuống của chúng tôi .

2. Mở vị trí tải xuống bằng trình quản lý tệp.

3. Nhấp chuột phải vào trình quản lý tệp và nhấp vào Terminal để mở thiết bị đầu cuối ở vị trí hiện tại.

xfce right click terminal Hướng dẫn cài đặt phần mềm zoom trên Linux năm 2024

4. Nhập lệnh sau và nhấn Enter  để chạy nó

sudo pacman U zoom_x86_64.pkg.tar.xz

5. Nhập mật khẩu quản trị viên của bạn và tiếp tục cài đặt khi được nhắc. Pacman cũng sẽ tải xuống và cài đặt các phụ thuộc cần thiết

Gỡ cài đặt Zoom

Nếu bạn muốn gỡ cài đặt, hãy chạy lệnh sau trong thiết bị đầu cuối. Điều này cũng sẽ loại bỏ tất cả các phụ thuộc không được yêu cầu bởi các ứng dụng được cài đặt khác.

sudo pacman Rs zoom

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

mua zoom dễ dàng chỉ với 5 phút trên id.vnsup.com

Mua Zoom dễ dàng chỉ với 5 phút

Trang web của chúng tôi, id.vnsup.com, cung cấp một quy trình hợp lý và đơn giản hóa để mua Zoom, giúp mọi người đều có thể truy cập được. Không còn những hình thức truyền thống hoặc khoảng thời gian chờ đợi lâu dài.

Đọc thêm »
ngọc thiên cho thuê phòng zoom giá rẻ

Cho thuê phòng Zoom bản quyền giá rẻ

Ngọc Thiên hân hạnh là đơn vị cung cấp Zoom bản quyền với mức giá hấp dẫn. Với cam kết về chất lượng và sự đáng tin cậy, chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được giá trị tốt nhất cho khoản đầu tư của mình.

Đọc thêm »
hướng dẫn sử dụng trang id.vnsup.com

Hướng dẫn sử dụng trang id.vnsup.com

Trang id.vnsup.com là trang hỗ trợ chính thống của Ngoc Thien Supply Co., Ltd (Ngọc Thiên) để mang đến trải nghiệm mua hàng tự động và dịch vụ bảo hành tốt nhất khi bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.

Đọc thêm »