Tag Archives: Cách thêm tham luận viên vào hội thảo trên web

Cách mời tham luận viên tham gia hội thảo trên web

Tham luận viên là những người tham gia đầy đủ trong cuộc họp. Họ có thể xem và gửi video, chia sẻ màn hình, chú thích, v.v. Bạn có thể có tới 100 thành viên tham gia hội thảo (bao gồm cả chủ nhà). Trong Hội thảo trên web. Điều này khác với những người […]