Tag Archives: cách vô hiệu háo cuộc họp trong zoom

Kiểm soát và vô hiệu hóa trò chuyện trong cuộc họp

Là chủ nhà, bạn có thể kiểm soát những người tham gia cuộc họp hoặc hội thảo trên web được phép trò chuyện với bạn cũng có thể tắt trò chuyện cho tất cả người tham gia hoặc tắt trò chuyện riêng tư. Vì vậy người tham gia không thể gửi tin nhắn riêng tư. […]