Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người)

Hội nghị truyền hình Polycom HDX 8000 – 720P