Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người)

Hội nghị truyền hình Polycom HDX 7000-1080p