Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Màn hình Maxhub LM220A18