Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub LM138A07 datasheet