Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub LM150A07