Video Conference
Thiết bị hội nghị MaxHub

Maxhub LM180A07 datasheet