Video Conference
Thiết bị hội nghị Minrray

Minrray UV510A-10-ST