Video Conference
Thiết bị hội nghị Minrray

Minrray UV510A-20-U3