Video Conference
Thiết bị hội nghị Minrray

Minrray VA200