Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-4X