Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84 v2

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink CP960-UVC30 Zoom Rooms Kit