Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC800-Phone

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Điện thoại hội nghị Yealink VC110

Phòng họp vừa (8-15 người)

Điện thoại hội nghị Yealink VC120