Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian?

Tại sao cuộc họp Zoom hết thời gian

Nếu bạn đang sử dụng loại tài khoản “Pro”. Và bạn đang nhận được thông báo rằng cuộc họp của bạn sẽ kết thúc sau x số phút (hết thời gian). Bạn có thể không đăng nhập bằng email được liên kết với tài khoản “Pro” của bạn.

Vui lòng mở ứng dụng Zoom của bạn và log out. Và sau đó log in bằng email được liên kết với tài khoản “Pro” của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn là “Người dùng chuyên nghiệp” và join a meeting và cuộc họp được tổ chức bởi basic user. Cuộc họp sẽ có giới hạn 40 phút do “Host” là “Basic user”.

Đánh giá