Bắt đầu với các báo cáo

Phần Báo cáo của trang web là một công cụ mạnh mẽ cung cấp cho chủ tài khoản và quản trị viên nhiều số liệu thống kê tài khoản, cuộc họp và hội thảo trên web để xem xét cách tổ chức của bạn sử dụng Zoom. Nó cũng cho phép các thành viên của tài khoản có thể xem xét thống kê cuộc họp và báo cáo đăng ký / người tham dự cho các cuộc họp và hội thảo trên web của họ. Các cuộc họp kết thúc gần đây có thể mất tới 30 phút để hiển thị trong các báo cáo.

Báo cáo có thể được truy xuất trong 12 tháng qua, với phạm vi tìm kiếm lên đến một tháng tại một thời điểm. Nếu cuộc họp không được bắt đầu sau 30 ngày và bị xóa theo đợt bởi Zoom, các báo cáo cho cuộc họp cũng sẽ bị xóa.

Điều kiện

  • Pro, Business, Enterprise, Education, or API Account
  • Chủ tài khoản hoặc quyền quản trị viên để truy cập Usage Reports cho tất cả người dùng
  • Chủ tài khoản hoặc người dùng được trao vai trò User activities reports

Truy cập báo cáo cho tài khoản của bạn

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Chọn Reports, nếu bạn là thành viên trên tài khoản Nếu bạn là Quản trị viên / Chủ tài khoản hoặc có quyền truy cập vào vai trò Báo cáo sử dụng, bạn sẽ cần chọn Account Management > Reports

3. Nhấp vào loại báo cáo mà bạn muốn kéo. Bạn cũng có thể nhấp vào tab User Activity Reports để xem các loại báo cáo bổ sung.

Các loại báo cáo cho các thành viên

Usage: Tùy chọn báo cáo sử dụng, cho phép bạn liệt kê danh sách các cuộc họp. Người tham gia và biên bản cuộc họp cho các cuộc họp bạn đã tổ chức.

Meeting: Tùy chọn báo cáo Cuộc họp cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký. Và Báo cáo thăm dò ý kiến ​​cho cuộc họp. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm cuộc họp. Và sau đó chọn Generate báo cáo.

Webinar: Tùy chọn báo cáo Hội thảo trên web cho phép bạn tìm kiếm Đăng ký, Người tham dự, Hiệu suất, Hỏi và Trả lời cho Hội thảo trên web. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để xác định vị trí hội thảo trên web và sau đó tạo báo cáo.

Các loại báo cáo cho quản trị viên

Tab Báo cáo sử dụng

Daily: Hiển thị mức sử dụng trên toàn tài khoản cho mỗi ngày trong một tháng nhất định. Nó liệt kê những người dùng mới, các cuộc họp, người tham gia và biên bản cuộc họp. Báo cáo này bao gồm mọi cuộc họp được lưu trữ bởi người dùng trong tài khoản.

Active Hosts: Hiển thị danh sách các cuộc họp và người dùng đang hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể, tối đa một tháng. Cuộc họp tích cực có nghĩa là cuộc họp đã được bắt đầu trong khoảng thời gian được chỉ định. Người dùng hoạt động có nghĩa là người dùng đã tham gia ít nhất một cuộc họp trong khoảng thời gian được chỉ định.

Inactive Hosts: Hiển thị danh sách người dùng không hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.

Upcoming Events: Hiển thị danh sách tất cả các cuộc họp và hội thảo trên web sắp tới trong khoảng thời gian đã chọn. Bạn cũng có thể tìm kiếm theo địa chỉ email hoặc tên của chủ nhà. Chọn hộp để bao gồm các sự kiện không có thời gian cố định.

Meeting: Cho phép bạn tìm kiếm Báo cáo đăng ký và Báo cáo thăm dò ý kiến ​​cho một cuộc họp được lưu trữ bởi người dùng trên tài khoản. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để tìm cuộc họp và sau đó chọn Generate báo cáo.

Webinar: Cho phép bạn tìm kiếm Đăng ký, Người tham dự, Hiệu suất, Hỏi & Đáp và Báo cáo thăm dò ý kiến ​​cho hội thảo trên web được lưu trữ bởi người dùng trên tài khoản. Chọn loại báo cáo bạn cần, tìm kiếm theo phạm vi ngày để xác định vị trí hội thảo trên web và sau đó tạo báo cáo.

Telephone: Cho phép bạn xem ai đã quay số trong các cuộc họp qua điện thoại và số họ đã quay số. Số tiền được tính cho tài khoản Zoom của bạn và các chi tiết khác.

Cloud Recording: Cho phép bạn tìm kiếm theo phạm vi ngày để xem mức độ sử dụng ghi âm trên cloud trong một khoảng thời gian cụ thể. Bao gồm các cuộc họp được ghi lại và tập tin nào được tạo.

Phone System: Hiển thị báo cáo sử dụng Zoom Phone .

Remote Support: Hiển thị việc sử dụng tính năng hỗ trợ từ xa trong khoảng thời gian được chỉ định. Bao gồm ID cuộc họp, người đang cung cấp hỗ trợ từ xa và ai đang nhận hỗ trợ từ xa.

Tab Báo cáo hoạt động của người dùng

Operation Logs: Cho phép bạn kiểm tra hoạt động của quản trị viên và người dùng. Chẳng hạn như thêm người dùng mới, thay đổi cài đặt tài khoản và xóa bản ghi. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Sử dụng Nhật ký hoạt động.

Sign In/Sign Out: Cho phép bạn xem ai đã đăng nhập hoặc đăng xuất. Địa chỉ IP của họ, họ đang ở trên nền tảng nào và số phiên bản của họ nếu có.

Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...