Thông báo vui lòng đợi Host bắt đầu cuộc họp/ Hội thải trên web

Nếu bạn cố gắng tham gia một cuộc họp trước khi chủ nhà bắt đầu cuộc họp. Và tham gia trước khi máy chủ không được bật, bạn có thể nhận được một tin nhắn để chờ chủ nhà bắt đầu cuộc họp / hội thảo trên web. Hoặc một thông báo liệt kê ngày và giờ của cuộc họp / hội thảo trên web. Điều này cho biết rằng bạn đã kết nối thành công với Zoom, nhưng máy chủ chưa bắt đầu.

Please Wait for the Host to Start this Meeting / Webinar

Nếu bạn nhận được một thông báo rằng bạn đang chờ chủ nhà bắt đầu cuộc họp hoặc hội thảo trên web này. Điều đó có nghĩa là chủ nhà chưa bắt đầu cuộc họp. Trong trường hợp hội thảo trên web, máy chủ chưa khởi động hội thảo trên web hoặc hội thảo trên web đang ở chế độ thực hành và chưa bắt đầu phát sóng.

Bạn đã kết nối thành công với Zoom và cuộc họp hoặc hội thảo trên web sẽ bắt đầu ngay khi máy chủ bắt đầu phiên hoặc bắt đầu phát sóng hội thảo trên web.

Nếu bạn tin rằng bạn đang gặp phải thông báo này do lỗi, vui lòng liên hệ với chủ cuộc họp.

The meeting/webinar is scheduled for…

Bạn cũng có thể nhận được một thông báo lưu ý ngày và thời gian của cuộc họp hoặc hội thảo trên web. Nếu bạn nhận được thông báo này, vui lòng kiểm tra ngày và thời gian bắt đầu, bao gồm cả múi giờ. Bạn sẽ thấy thông báo này nếu phiên được lên lịch cho một ngày khác.

Vui lòng liên hệ với chủ nhà nếu bạn có thắc mắc về thời gian cuộc họp hoặc hội thảo trên web được lên lịch.

Đánh giá