Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc gọi nhỡ và trả lời và cuộc gọi đi. Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ, bạn cũng có thể tạo một liên hệ mới từ mục nhập lịch sử cuộc gọi.

Lưu ý :

 • Sử dụng cổng web Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Và bản ghi nếu bạn cần lọc các cuộc gọi theo ngày hoặc liên hệ.
 • Nếu quản trị viên Zoom Phone của bạn kích hoạt ghi âm cuộc gọi tự động. Chỉ bạn mới có thể truy cập vào bản ghi cuộc gọi tự động.
 • Lịch sử cuộc gọi và bản ghi được đồng bộ hóa giữa ứng dụng khách máy tính để bàn Zoom và ứng dụng di động. Điều này bao gồm biểu tượng thông báo (biểu tượng vòng tròn màu đỏ). Ví dụ: nếu bạn phát bản ghi cuộc gọi mới trong máy khách để bàn, nó cũng sẽ xóa biểu tượng thông báo trên ứng dụng di động.

Điều kiện:

 • Zoom desktop client cho Windows, Mac hoặc Linux
 • Zoom mobile app cho iOS hoặc Android
 • Zoom Phone license được kích hoạt trên tài khoản của bạn

Window/ Mac

Thực hiện theo các bước sau để xem lịch sử cuộc gọi và lưu bản ghi cuộc gọi.

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Bấm Phone.

phone icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

3. Nhấp vào tab History. Lịch sử cuộc gọi được hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược với hầu hết các cuộc gọi gần đây ở trên cùng.

call history log Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

Bạn có thể xác định các cuộc gọi bằng cách sử dụng như sau:

 • Nhấp vào menu thả xuống bên dưới các tab để lọc các mục lịch sử cuộc gọi bằng các cuộc gọi nhỡ hoặc ghi âm.
 • Nếu số này có tên ID người gọi hoặc thuộc về danh bạ nội bộ hoặc được đồng bộ hóa của bạn, bạn sẽ thấy một tên phía trên số đó.
 • Các cuộc gọi đến đã trả lời được hiển thị bằng văn bản màu đen. Các cuộc gọi đến bị nhỡ được hiển thị bằng văn bản màu đỏ.
 • Các cuộc gọi đi có biểu tượng sau bên cạnh số: outgoing call icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024
 • Các cuộc gọi được ghi lại hiển thị Recording dưới số điện thoại.
 • Các cuộc gọi được định tuyến thông qua hàng đợi cuộc gọi sẽ hiển thị Missed for theo sau là tên hàng đợi cuộc gọi.
 • Mục nhập sẽ hiển thị anonymous cho các cuộc gọi có ID người gọi (người gọi ẩn số và tên ID người gọi của họ).

4. Di chuột qua mục lịch sử cuộc gọi cho các tùy chọn sau:

Lưu ý:

Nếu người gọi ẩn ID người gọi của họ. Bạn chỉ có thể xóa mục nhập.

 • Nhấp vào biểu tượng điện thoại voicemail phone icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 để gọi số đã chọn.
 • Nếu cuộc gọi được ghi, bấm vào biểu tượng phát để phát bản ghi liên quan.
 • Nhấp vào biểu tượng khác call history more icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024cho các tùy chọn này:
  • Copy Number: Sao chép số điện thoại được liên kết vào bảng tạm của hệ thống.
  • Create Google Contact / Create Outlook Contact (chỉ hiển thị nếu bạn bật tích hợp danh bạ): Tạo liên hệ Google hoặc Outlook mới bằng cách sử dụng mục nhập lịch sử cuộc gọi. Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong tab Contacts. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm chi tiết liên hệ.
  • Add to Google Contact / Add to Outlook Contact (chỉ hiển thị nếu bạn đã bật contacts integration): Thêm số điện thoại được liên kết vào một liên hệ được đồng bộ hóa hiện có. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm chi tiết liên hệ.
  • View Profile (chỉ hiển thị nếu số thuộc về danh bạ nội bộ hoặc đồng bộ hóa của bạn ): Xem chi tiết của người gọi được liên kết.
  • Block Caller: Thêm số điện thoại vào danh sách bị chặn của bạn .
  • Download (chỉ hiển thị nếu cuộc gọi được ghi): Lưu bản ghi dưới dạng tệp MP3.
  • Clear: Xóa mục nhập lịch sử cuộc gọi đã chọn. Nếu có bản ghi cuộc gọi, nó cũng sẽ bị xóa.
  • Clear All Call History: Xóa tất cả các mục lịch sử cuộc gọi. Tất cả các bản ghi cuộc gọi cũng sẽ bị xóa.
  • Duration: Hiển thị thời lượng của cuộc gọi tính bằng phút và giây (mm: ss).

Linux

Thực hiện theo các bước sau để xem lịch sử cuộc gọi và lưu bản ghi cuộc gọi.

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Bấm Phone.

phone icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

3. Nhấp vào tab History. Lịch sử cuộc gọi được hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược với hầu hết các cuộc gọi gần đây ở trên cùng.

call history log 2 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

4. Bạn có thể xác định các cuộc gọi bằng cách sử dụng như sau:

 • Nhấp vào menu thả xuống bên dưới các tab để lọc các mục lịch sử cuộc gọi bằng các cuộc gọi nhỡ hoặc ghi âm.
 • Nếu số này có tên ID người gọi hoặc thuộc về danh bạ nội bộ hoặc được đồng bộ hóa của bạn, bạn sẽ thấy một tên phía trên số đó.
 • Các cuộc gọi đến đã trả lời được hiển thị bằng văn bản màu đen. Các cuộc gọi đến bị nhỡ được hiển thị bằng văn bản màu đỏ.
 • Các cuộc gọi đi có biểu tượng sau bên cạnh số: outgoing call icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024
 • Các cuộc gọi được ghi lại hiển thị Recording dưới số điện thoại.
 • Các cuộc gọi được định tuyến thông qua hàng đợi cuộc gọi sẽ hiển thị Missed for theo sau là tên hàng đợi cuộc gọi.
 • Mục nhập sẽ hiển thị anonymous cho các cuộc gọi có ID người gọi (người gọi ẩn số và tên ID người gọi của họ).

5. Di chuột qua mục lịch sử cuộc gọi cho các tùy chọn sau:

Lưu ý :

Nếu người gọi ẩn ID người gọi của họ, bạn chỉ có thể xóa mục nhập.

 • Nhấp vào biểu tượng điện thoại  voicemail phone icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 để gọi số đã chọn.
 • Nếu cuộc gọi được ghi, bấm vào biểu tượng phát để phát bản ghi liên quan.
 • Nhấp vào biểu tượng khác call history more icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 cho các tùy chọn này:
  • Copy Number: Sao chép số điện thoại được liên kết vào bảng tạm của hệ thống.
  • Create Google Contact / Create Outlook Conta (chỉ hiển thị nếu bạn bật tích hợp danh bạ ): Tạo liên hệ Google hoặc Outlook mới bằng cách sử dụng mục nhập lịch sử cuộc gọi. Liên hệ mới sẽ xuất hiện trong tab Contacts. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm chi tiết liên hệ.
  • Add to Google Contact / Add to Outlook Contact (chỉ hiển thị nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ): Thêm số điện thoại được liên kết vào một liên hệ được đồng bộ hóa hiện có. Truy cập liên hệ trong Google hoặc Outlook nếu bạn cần chỉnh sửa thêm chi tiết liên hệ.
  • Block Caller: Thêm số điện thoại vào danh sách bị chặn của bạn .
  • Download (chỉ hiển thị nếu cuộc gọi được ghi): Lưu bản ghi dưới dạng tệp MP3.
  • Clear: Xóa mục nhập lịch sử cuộc gọi đã chọn. Nếu có bản ghi cuộc gọi, nó cũng sẽ bị xóa.
  • Clear All Call History: Xóa tất cả các mục lịch sử cuộc gọi. Tất cả các bản ghi cuộc gọi cũng sẽ bị xóa.
  • Duration: Hiển thị thời lượng của cuộc gọi tính bằng phút và giây (mm: ss).

iOS/ Android

Thực hiện theo các bước sau để xem lịch sử cuộc gọi và lưu bản ghi cuộc gọi.

1. Đăng nhập vào ứng dụng Zoom trên thiết bị di động.

2. Nhấn vào biểu tượng Phone.

3. Nhấn vào tab History. Lịch sử cuộc gọi được hiển thị theo thứ tự thời gian đảo ngược với các cuộc gọi gần đây nhất ở trên cùng.

call history log 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

Bạn có thể xác định các cuộc gọi bằng cách sử dụng như sau:

 • Nhấn vào menu thả xuống bên dưới các tab để lọc các mục lịch sử cuộc gọi bằng các cuộc gọi nhỡ hoặc ghi âm.
 • Nếu số này có tên ID người gọi hoặc thuộc về danh bạ nội bộ hoặc điện thoại, bạn sẽ thấy một tên phía trên số.
 • Đã trả lời cuộc gọi đến trong văn bản màu đen. Các cuộc gọi đến bị nhỡ được hiển thị với văn bản màu đỏ.
 • Các cuộc gọi đi có biểu tượng sau bên cạnh số: outgoing call icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024
 • Các cuộc gọi được ghi lại hiển thị Recording dưới ngày / giờ.
 • Các cuộc gọi được định tuyến thông qua hàng đợi cuộc gọi sẽ hiển thị Missed for theo sau là tên hàng đợi cuộc gọi.
 • Mục nhập sẽ hiển thị anonymous cho các cuộc gọi có ID người gọi (người gọi ẩn số và tên ID người gọi của họ).

4. Sử dụng các tùy chọn này để quản lý lịch sử và bản ghi cuộc gọi của bạn:

Lưu ý:

Nếu người gọi ẩn ID người gọi của họ, bạn chỉ có thể chọn hoặc xóa mục nhập.

 • Nhấn vào biểu tượng khác call history more icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 cho các tùy chọn này:
  • Duration: Hiển thị thời lượng của cuộc gọi tính bằng phút và giây (mm: ss).
  • Call Back: Gọi số liên quan đến mục lịch sử cuộc gọi. Bạn cũng có thể nhấn vào số điện thoại trong lịch sử cuộc gọi để gọi nó.
  • Copy Number: Sao chép số điện thoại được liên kết vào bảng tạm của hệ thống.
  • Block Caller: Thêm số điện thoại vào danh sách bị chặn của bạn .
  • Select Item: Chọn mục lịch sử cuộc gọi và hiển thị các hộp kiểm bên cạnh mỗi mục, cho phép bạn chọn và xóa một số mục.
  • Delete Item: Xóa mục lịch sử cuộc gọi đã chọn. Nếu có bản ghi cuộc gọi, nó cũng sẽ bị xóa.
 • Nếu một cuộc gọi được ghi lại, hãy nhấn Recording cho các tùy chọn sau:

call recording playing Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

 • Biểu tượng điện thoại voicemail phone icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024: Gọi số liên quan đến ghi âm cuộc gọi.
 • Biểu tượng chia sẻ share icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 : Chia sẻ hoặc lưu tệp ghi âm cuộc gọi (MP3). Bạn có thể thấy các tùy chọn chia sẻ khác nhau tùy thuộc vào các ứng dụng được cài đặt trên điện thoại của bạn.
 • Biểu tượng phát  voicemail play icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 : Phát bản ghi cuộc gọi đã chọn. Nhấn Speake để sử dụng loa ngoài để phát lại.
 • Biểu tượng thùng rác  voicemail trash icon 1 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024: Xóa ghi âm cuộc gọi đã chọn.

Web

Xem lịch sử cuộc gọi

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Bấm Phone

3. Nhấp vào tab History.

call history tab Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

4. Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm ở trên cùng để lọc lịch sử cuộc gọi theo ngày hoặc liên hệ. Bạn cũng có thể nhấp vào tiêu đề cột để sắp xếp các mục.

5. Xác định các cuộc gọi bằng cách sử dụng như sau:

  • Nếu số có tên ID người gọi hoặc thuộc cùng một tổ chức, bạn sẽ thấy tên phía trên số đó.
   Lưu ý : Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ , bạn sẽ không thấy tên liên lạc đồng bộ hóa khi xem lịch sử cuộc gọi trong cổng thông tin web. Xem lịch sử cuộc gọi trong ứng dụng máy tính để bàn Zoom để xác định danh bạ được đồng bộ hóa của bạn.
  • Các cuộc gọi đi có biểu tượng này bên cạnh tên hoặc số của số liên lạc: outgoing call icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024
  • Xem cột Result để xác định xem trạng thái cuộc gọi (đã kết nối, hủy, không trả lời hoặc ghi lại).
  • Các cuộc gọi được chuyển tiếp qua hàng đợi cuộc gọi có biểu tượng này bên cạnh tên hoặc số của số liên lạc :call history forwarded icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024 Nhấp vào Details trong cột cuối cùng để xem chi tiết hàng đợi cuộc gọi.
  • Mục nhập sẽ hiển thị Anonymous cho các cuộc gọi có ID người gọi (người gọi ẩn số và tên ID người gọi của họ).

6. Sử dụng các tùy chọn này để quản lý lịch sử cuộc gọi của bạn:

  • Nhấp vào Delete để xóa mục lịch sử cuộc gọi.
  • Để xóa nhiều mục cùng một lúc, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên / số liên lạc và nhấp vào Delete ở đầu bảng.

delete several call history entries Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

Để thêm số điện thoại vào danh sách bị chặn của bạn  nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên / số liên lạc và nhấp Block ở đầu bảng.

delete several call history entries Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

Xem và lưu bản ghi cuộc gọi

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Bấm Phone.

3. Nhấp vào tab Recording

recording tab Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

4. Sử dụng hộp tìm kiếm ở trên cùng để lọc lịch sử cuộc gọi theo tên liên lạc hoặc số điện thoại. Các cuộc gọi được ghi lại được đánh dấu bằng biểu tượng này outgoing call icon Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024

5. Nhấp vào các tùy chọn sau để quản lý bản ghi cuộc gọi:

 • Biểu tượng phát play icon 2 Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm năm 2024: Phát bản ghi trong cổng thông tin web.
 • Download: Lưu bản ghi dưới dạng tệp MP3.
 • Delete: Xóa ghi âm cuộc gọi đã chọn. Để xóa nhiều mục cùng một lúc, nhấp vào hộp kiểm bên cạnh tên / số liên lạc và nhấp vào Delete.
Đánh giá

Có thể bạn quan tâm...

tính năng zoom ai companion

Zoom AI Companion sở hữu những tính năng gì?

Zoom AI Companion, trợ lý AI ảo, có thể giúp cải tiến cách bạn làm việc và giao tiếp. Đi kèm miễn phí với các dịch vụ trả phí được chỉ định cho tài khoản người dùng Zoom của bạn, công cụ này được thiết kế để tích hợp mượt mà với trải nghiệm Zoom, mang đến nhiều chức năng giúp bạn làm việc thông minh hơn.

Đọc thêm »