Category: Administrative

Quản lý người dùng điện thoại

Là chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản Zoom, bạn có thể chỉ định hoặc xóa giấy phép Zoom Phone. Việc gán giấy phép Zoom Phone cho người dùng sẽ tự động gán số máy lẻ. Nếu bạn muốn thêm số điện thoại trực tiếp cho người dùng. Hãy

Đọc tiếp »

Quản lý số công ty chính và tên người gọi

Là chủ sở hữu hoặc quản trị viên tài khoản zoom. Bạn có thể xem hoặc thay đổi số công ty chính bạn chọn trong quá trình thiết lập ban đầu. Số công ty chính có thể được người gọi bên ngoài sử dụng để tiếp cận người dùng điện

Đọc tiếp »

Quản lý danh sách bị chặn

Là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên Zoom. Bạn có thể quản lý các số bị chặn trên tài khoản của mình. Các số bị chặn có thể được gửi đến (các số sẽ bị chặn khi gọi) và gửi đi (người dùng điện thoại trong tài

Đọc tiếp »

Hướng dẫn quản lý nhiều trang web

Các trang web cho phép bạn tổ chức người dùng điện thoại trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo nhiều trang web dựa trên vị trí văn phòng. Dưới đây là một số lợi ích của việc có nhiều trang web: Lưu ý: Sau khi bật nhiều trang,

Đọc tiếp »

Chia sẻ Hộp thư thoại

Quản trị viên Zoom Phone có thể chia sẻ hộp thư thoại của người dùng điện thoại, hàng đợi cuộc gọi hoặc nhân viên tiếp tân tự động. Cho phép người dùng điện thoại khác phát, xóa và tải xuống tin nhắn thư thoại. Hãy ghi nhớ những điều này

Đọc tiếp »