Cách tìm và xem bản ghi phần mềm họp trực tuyến Zoom

Bạn có thể ghi lại cuộc họp zoom hoặc hội thảo trên web cục bộ vào máy tính của mình. Hoặc vào Zoom cloud có giấy phép Pro. Các tệp được lưu trữ trên đám mây có thể được truy cập trên máy tính để bàn của bạn hoặc từ web. Các cuộc họp và hội thảo trên web được ghi cục bộ. Chỉ có thể được truy cập trên máy tính đã ghi lại cuộc họp. Bài viết này bao gồm việc tìm và xem các bản ghi từ máy khách Zoom. Hoặc cổng thông tin web Zoom.

Prerequisites

Cuộc họp được ghi lại trước đó

Windows + Mac

Tìm và xem bản ghi

Xem bản ghi của bạn trên máy khách. Zoom sẽ hiển thị tất cả các bản ghi đám mây được thực hiện bởi người dùng này và bất kỳ bản ghi cục bộ nào của người dùng này trên máy tính. Nó sẽ không hiển thị các bản ghi cục bộ được thực hiện trên một máy tính khác, ngay cả khi sử dụng cùng một tài khoản Zoom.

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Bấm vào Meetings.

3. Nhấp vào  tab Recorded

4. Chọn cuộc họp bạn muốn xem bản ghi âm.

 • Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:
  • Phát : Phát tệp video.
  • Phát âm thanh : Phát tệp chỉ có âm thanh.
  • Mở : Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
  • Xóa : Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi máy khách Thu phóng. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.
 • Bản ghi trên đám mây sẽ chỉ có tùy chọn Mở bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Mở , nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp ghi trên cổng thông tin web Zoom.

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho các bản ghi cục bộ trong cài đặt Máy khách thu phóng của bạn . 

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào  Cài đặt.

3. Nhấp vào Ghi âm .

4. Nhấp vào một trong các tùy chọn này bên cạnh Ghi cục bộ :

 • Bấm Mở để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Thay đổi để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Linux

Tìm và xem bản ghi

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Bấm vào Cuộc họp .

3. Nhấp vào Ghi .

4. Di chuột qua cuộc họp mà bạn muốn xem bản ghi.

Bản ghi cục bộ sẽ có các tùy chọn sau:

 • Phát : Phát tệp video.
 • Phát âm thanh : Phát tệp chỉ có âm thanh.
 • Mở : Mở thư mục lưu trữ các bản ghi âm.
 • Xóa : Xóa bản ghi cuộc họp này khỏi máy khách Thu phóng. Các tập tin sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính của bạn.

Bản ghi trên cloud sẽ chỉ có tùy chọn Mở bản ghi. Nếu bạn nhấp vào Mở, nó sẽ mở trình duyệt web mặc định của bạn tới các tệp Ghi trên cổng thông tin web Zoom.

Xem hoặc thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ

Bạn có thể tìm vị trí ghi mặc định của mình cho Bản ghi cục bộ trong cài đặt Máy khách thu phóng của bạn.

1. Đăng nhập vào máy khách Zoom.

2. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn sau đó nhấp vào Cài đặt.

3. Nhấp vào Ghi âm .

4. Nhấp vào một trong các tùy chọn sau:

 • Bấm Mở để mở thư mục lưu trữ bản ghi cục bộ của bạn.
 • Nhấp vào Thay đổi để thay đổi vị trí ghi mặc định cho bản ghi cục bộ của bạn.

Web

Sử dụng cổng web Zoom, bạn có thể xem các bản ghi cục bộ đã được lưu vào nếu bạn đang sử dụng phiên bản Zoom được hỗ trợ (Zoom client cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc Zoom client cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên).

Truy cập Bản ghi cục bộ trên web

Bạn có thể xem vị trí của Bản ghi cục bộ trên web nếu cuộc họp được ghi bằng máy khách Zoom cho phiên bản Windows 4.0.25513.0228 trở lên hoặc máy khách Zoom cho phiên bản Mac 4.0.25513.0228 trở lên. Điều này sẽ chỉ hiển thị đường dẫn tập tin ghi âm. Bạn sẽ cần mở tệp trên máy tính nơi cuộc họp được ghi lại để xem bản ghi.

1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom.

2. Điều hướng đến Bản ghi của tôi và nhấp vào tab Bản ghi cục bộ

3. Điều này sẽ hiển thị chủ đề cuộc họp, ID cuộc họp, ngày và giờ, tên máy tính và đường dẫn tệp để ghi.

4. Nếu bạn nhấp vào Xóa để xóa bản ghi khỏi danh sách, nó sẽ không còn xuất hiện trong cổng web của bạn nữa, nhưng nó sẽ vẫn được lưu trữ trên máy tính nơi ghi âm.